Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Łyszkowice

Sprawozdanie Wójta Gminy Łyszkowice z działalności urzędu i wykonania zadań przyjętych w budżecie na 2017 rok

Utworzono dnia 02.07.2018

Sprawozdanie Wójta Gminy Łyszkowice z działalności urzędu

i wykonania zadań przyjętych w budżecie na 2017 rok

 

Szanowni Państwo

Dziękuję Radnym, Sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorom placówek oświatowych, kierownikom jednostek organizacyjnych i ich pracownikom oraz wszystkim mieszkańcom, którzy wspierają mnie w codziennym wykonywaniu obowiązków wójta gminy.

Szczególne słowa podziękowania składam Przewodniczącej Rady Gminy Łyszkowice Pani Annie Kwestarz, Skarbnik Gminy Pani Krystynie Kołudzkiej, a także Sekretarz Urzędu Gminu Pani Ewie Pokora oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. Wasza wiedza, mądrość i zaangażowanie są dla mnie ogromną siłą i motywacją. Kolejny rok mozolnej, trudnej i odpowiedzialnej pracy jest niesamowitym osiągnięciem w rozwoju gminy. Potwierdzonej zrealizowanymi zadaniami. Razem ze wszystkimi mieszkańcami gminy, tworzymy wspaniałą atmosferę opartą na życzliwości, zrozumieniu, wspólnym celu jakim jest rozwój naszej małej ojczyzny.

 

 

W 2017 roku Urząd Gminy zadania określone ustawą o samorządzie gminnym i innymi przepisami, a także uchwałami przyjętymi przez Radę Gminy realizował przy 27 osobowej obsadzie etatowej.

W sumie w minionym roku zostało zrealizowanych 19 zadań majątkowych za kwotę 6.251.993,79 zł, natomiast z funduszu sołeckiego zrealizowano 36 z 39 zaplanowanych zadań na kwotę 216.234,76 zł.

Gmina w 2017 roku zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w kwocie 1.921.684,23 zł. Spłata kredytu to lata 2018-2022.

Z budżetu gminy zostało udzielonych 17 dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.671.641,89 zł, natomiast Gmina Łyszkowice otrzymała dotację w kwocie 8.252.610,84 zł, którą w całości wykorzystała na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

Do Urzędu Gminy wpłynęło w 2017 r. 5963 pisma oraz 2082 faktury, a wysłanych z urzędu gminy zostało 4537 pism. Dla Rady Gminy przygotowano 80 projektów uchwał , które zostały przyjęte. Przygotowano i wydano 140 Zarządzeń Wójta Gminy Łyszkowice.

Przygotowano i przeprowadzono konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stachlewie i wybory uzupełniające w m. Stare Grudze.

Przygotowano i udzielono odpowiedzi na 34 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Gminy wydał w sprawach finansowych łącznie:

- 3572 decyzji, w tym 2947 dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, oraz 625 decyzji w sprawie zwrotu podatku w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- 340 zaświadczeń w sprawach podatkowych

- udzielono 6 ulg podatkowych z tytułu zakupu gruntów

- przyjęto 60 deklaracji od środków transportu, wysłano 15 wezwań do i ich złożenia oraz wystawiono 9 upomnień.

A. Zestawienie zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki:

Zestawienie zaległości za dzień:

Kwota zaległości

Ilość wystawionych wezwań do zapłaty

Kwota należności ujęta w wezwaniach

31.12.2012 r.

41566,74 zł

 

 

31.12.2013 r.

39713,16 zł

220

41381,46 zł

31.12.2014 r.

28470,49 zł

185

46179,75 zł

31.12.2015 r.

21140,61 zł

66

19145,14 zł

31.12.2016 r.

14464,90 zł

68

15254,50 zł

31.12.2017 r.

19129,30 zł

51

18751,45 zł

 

 

B. Zestawienie zaległości z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych:

Zestawienie zaległości za dzień:

Kwota zaległości

Ilość wystawionych wezwań do zapłaty

Kwota należności ujęta w wezwaniach

31.12.2012 r.

56654,92 zł

 

 

31.12.2013 r.

58507,88 zł

55

56465,79 zł

31.12.2014 r.

62346,34 zł

91

165393,14 zł

31.12.2015 r.

57750,33 zł

38

57994,76 zł

31.12.2016 r.

46992,39 zł

31

49205,45 zł

31.12.2017 r.

Należność za 2017 r. – 42297,96 zł

z tego zaległość – 38844,04 zł.

34

33115,93 zł

 

W sprawach rolnictwa , gospodarki przestrzennej, i komunalnej:

- sporządzono 21 sprawozdań z ochrony środowiska i gospodarkami odpadami;

- wydano 12 decyzji o wycince drzew, a po 17 czerwca przyjęto 19 zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew;

- wydano 45 decyzji o warunkach zabudowy

- 11 decyzji o ustaleniu celu publicznego

- 46 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

-149 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- 14 postanowień opiniujących podział nieruchomości

- przyjęto 173 wnioski do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

- podjęto 21 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości

-16 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

- rozpatrzono 12 wniosków o udzielenie datacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Pozytywnie zweryfikowanych zostało 9 wniosków i wypłacono kwotę dotacji łącznie 31.474,90 zł . W dwóch przypadkach wniosków nie przedłożono w terminie dokumentacji, dlatego też dotacja nie została wypłacona. Z jednym wnioskodawcą umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

W 2017 wystąpiły szkody i straty w uprawach sadowniczych (jabłoni, wiśni, czereśni, czarnej porzeczki) spowodowane przymrozkami w okresie wiosennym. Szacownie szkód przeprowadzone zostało w 6 gospodarstwach rolnych a łączna powierzchnia uszkodzonych drzew wyniosła 20,86 ha.

 

Informacja w zakresie przygotowania postepowań i udzielania zamówień publicznych

w trybie przetargu nieograniczonego wraz z udzieleniem zamówienia i realizacji umowy

przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Rodzaj zamówienia

Przedmiot zamówienia

Wartość netto

Wartość brutto

Uwagi

1

Roboty budowlane

Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Kolonia Łyszkowice, Bobrowa, Stachlew, Seligów  i Uchań Dolny

475.798,32

 585.231,93

Przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia, realizacja umowy oraz całości inwestycji

2

 

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach

3.154.943,09

 3.880.580,00

Przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia, realizacja umowy oraz całości inwestycji wraz z rozliczeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WŁ

3

 

„Budowa sieci elektroenergetycznej nN do oświetlenia parku wraz z odcinkiem sieci wodociągowej zasilającej hydrant”

 

 

Postępowanie unieważnione

4

 

„Budowa sieci elektroenergetycznej nN do oświetlenia parku wraz z odcinkiem sieci wodociągowej zasilającej hydrant”

 

 

Postępowanie unieważnione

 

                    Razem

3.630.741,41

 4.465.811,93

 

5

Dostawy

Zakup energii elektrycznej na 2017 rok

537.825,16

 661.524,95

Realizacja umowy

6

 

"ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ" dla Gminy Łyszkowice i jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019

 

 

Przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia dla 101 punktów poboru energii elektrycznej , w tym m. in.: oświetlenia ulicznego, obiekty gminy i OSP, szkół i przedszkola, hydrofornie, przepompownie i stacje wodociągowe.

7

 

Dostawa oleju opałowego na 2017 rok

115.962,51

 142.633,89

Realizacja umowy

8

 

                Dostawa oleju opałowego w 2018 roku

 

 

Przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia

 

 Razem

653.787,67

 804.158,84

 

9

Usługi

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.921.684,23 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łyszkowice w 2017 r.”

128.041,78

 128.041,78

Przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia, realizacja umowy

10

 

„Dostarczenie pojemników oraz odbiór
i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Łyszkowice w 2018 roku”.

700.404,00

756.436,32

Przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia, przekazanie realizacji umowy do referatu Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 

 

 

128.041,78

 128.041,78

 

 

 Razem

5.112.974,86

 6.154.448.87

 

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Stachlewie”.
 2. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej jednostronnej dla projektu pn. “Zwiększenie efektywności energetycznej budynków zespołu szkół w Łyszkowicach”.
 3. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach”.
 4. Likwidacja barier architektonicznych budynku Urzędu Gminy w Łyszkowicach
 5. Koszenie poboczy dróg gminnych położonych na terenie gm. Łyszkowice
 6. Rewitalizacja zbiornika wodnego w Łyszkowicach”
 1. Budowa odcinka drogi wjazdowej przy Szkole Podstawowej w Kalenicach
 2. Budowa altany biesiadnej wraz z nawierzchnią znajdującą się pod altaną na nieruchomości położonej w Łyszkowicach przy ul. Gminnej, nr ewid. działki 164/9.
 3. Budowa altany biesiadnej wraz z nawierzchnią znajdującą się pod altaną II.
 4. Wykonanie wycinki drzew na działce nr 69/2 obręb Łyszkowice
 5. Remont strażnicy OSP w Łyszkowicach.
 6. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji Wrzeczko.
 7. Dostawa i montaż automatycznej kontenerowej stacji zlewnej na ścieki dowożone do oczyszczalni w Łyszkowicach
 8. Budowa sieci nN-0,4kV oświetlenia ulic w miejscowości Polesie, gm. Łyszkowice.
 9. Dostawę fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz pozostałych elementów wyposażenia serwerowni.

 

Łącznie w referacie opisano 264 faktury obejmujące przetargi, zamówienia poniżej 30 tys. euro poprzedzone zapytaniami ofertowymi oraz inne zamówienia i zlecenia.

 

 

Realizacja zadań z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych

Lp.

Nazwa zadania

Źródło finansowania

Zakres realizacji umowy o dofinansowanie

Kwota dofinansowania

1

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół w Łyszkowicach

 

środki UE w ramach RPO WŁ

Przygotowanie harmonogramów płatności i ich aktualizacja (10 wersji), dokonywanie zmian w umowie (przygotowanie aktualizacji wniosków do 2 aneksów do umowy) oraz zgłaszanie zmian w projekcie, przygotowanie i rozliczanie wniosków o płatność (1 wniosek o refundację, 3 wnioski sprawozdawcze, 2 wnioski o zaliczkę, 2 wnioski rozliczające zaliczkę, 1 wniosek końcowy). Kontrola na zakończenie projektu

1.818.576,22

 

2

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kalenice i OSP Łyszkowice

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Złożenie wniosku o dofinansowanie, realizacja umowy, rozliczenie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne

13.620,00

3

Uzupełnienie wyposażenia jednostki OSP w Kalenicach

WFOŚiGW w Łodzi

Sprawozdanie z osiągnięcia efektu ekologicznego

 

4

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czatolinie

WFOŚiGW w Łodzi

Sprawozdanie z osiągnięcia efektu ekologicznego

 

5

Likwidacja barier architektonicznych budynku Urzędu Gminy

Środki z PFRON za pośrednictwem RCPS w Łodzi

Realizacja umowy oraz inwestycji, rozliczenie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne

45.000,00

6

„modernizacja-przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Kolonia Łyszkowice, Bobrowa, Stachlew, Seligów i Uchań Dolny”

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Złożenie wniosku o dofinansowanie, realizacja umowy, rozliczenie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne wspólnie z referatem Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

93.200,00

7

„Las wokół nas”

WFOŚiGW w Łodzi

Sprawozdanie z osiągnięcia efektu ekologicznego

33.943,13 zł

8

Dożynki powiatowo-gminne w Gzince

Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”

Grant

13.000,00 zł

9

Modernizacja drogi w m. Stachlew

Gmina Maków

Rozliczenie finansowe

35.000,00 zł

10

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej

Powiat Łowicki

Rozliczenie finansowe

1.600,00 zł

Łącznie:

2.053.939,35 zł

 

 

 

Realizacja zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu

oraz z zakresu rozwoju sportu

Rozliczenie zadań realizowanych w 2016 roku z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota wykorzystanej dotacji

Uwagi

1.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „LAKTOZA” ul. Cmentarna 1, 99-420 Łyszkowice

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku miejskich

14458,61

Rozliczenie dotacji, przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dotacji

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Seligowie, Seligów 14A, 99-420 Łyszkowice

 

Gramy Razem 2017

4200,09

Rozliczenie dotacji

 

Rozliczenie zadań realizowanych w 2016 roku z zakresu rozwoju sportu

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota wykorzystanej dotacji

Uwagi

1.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „LAKTOZA” ul. Cmentarna 1, 99-420 Łyszkowice

 

Wspieranie szkolenia sportowego w zakresie piłka nożna na terenie Gminy Łyszkowice

39698,29

Rozliczenie dotacji, przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dotacji

 

Przeprowadzenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Seligowie, Seligów 14A, 99-420 Łyszkowice

Gramy Razem 2017

34600,00

25000,00

10000,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Polesiu, Polesie 63,                        99-418 Bełchów

Running/Walking OSP Polesie

18467,10

9500,00

5500,00

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stachlewie, Stachlew 75, 99-418 Bełchów

Futstal – OSP SOCCER STACHLEW

7009,20

6200,00

4000,00

 

4.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „LAKTOZA” ul. Cmentarna 1, 99-420 Łyszkowice

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim

28000,00

24000,00

5500,00

RAZEM

25000

 

Przeprowadzenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Całkowity koszt zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „LAKTOZA” ul. Cmentarna 1, 99-420 Łyszkowice

Wspieranie szkolenia sportowego w zakresie piłka nożna na terenie Gminy Łyszkowice

53000,00

50000,00

50000,00

 

Rozpatrzenie ofert z własnej inicjatywy tzw. małe granty

Lp.

Nazwa oferenta

Rodzaj zadania

Przyznana dotacja

Uwagi

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Seligowie, Seligów 14A, 99-420 Łyszkowice

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Dotacji nie przyznano

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Seligowie, Seligów 14A, 99-420 Łyszkowice

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i ochrona dziedzictwa narodowego  - Izba pamięci w Seligowie

3000,00

Przyznanie dotacji, rozliczenie

 

 

 

Zrealizowano 36 z 39 zadań z Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 216234,76 złotych (82,90% planu).

 

Lp.

FUNDUSZ SOŁECKI

nazwa zadania

plan

 poniesione wydatki

1

 Bobiecko

remont przepustu

6 000,00 zł

0,00 zł

2

 Bobiecko

wywiezienie tłuczniem poboczy drogi gminnej

4 655,30 zł

4 655,30 zł

3

 Bobrowa

partycypacja w kosztach budowy drogi

11 566,24 zł

11 566,24 zł

4

Czatolin

zakup oleju opałowego do świetlicy

1 500,71 zł

1 452,60 zł

5

Czatolin

remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy

6 500,00 zł

6 500,00 zł

6

Czatolin

montaż klimatyzacji

14 000,00 zł

14 000,00 zł

7

Gzinka

zakup oleju opałowego

3 000,00 zł

2 937,00 zł

8

Gzinka

doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej

7 986,55 zł

7 915,57 zł

9

 Kalenice

remont motopompy

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10

 Kalenice

remont rynien przy Szkole Podstawowej

5 856,93 zł

5 856,93 zł

11

Kalenice

zakup sprzętu AGD do świetlicy

2 500,00 zł

2 500,00 zł

12

Kol.Łyszkowice I

modernizacja drogi

9 275,08 zł

9 275,08 zł

13

 Kuczków

zakup tłucznia na drogę gminną

7 701,63 zł

7 103,99 zł

14

 Łagów

zakup tłucznia na drogę gminną

8 640,00 zł

8 609,02 zł

15

Łyszkowice

zakup i montaż altany biesiadnej

27 604,40 zł

realizacja w 2018 r.

16

Nowe Grudze

zakup wyposażenia kuchni

10 268,84 zł

10 268,84 zł

17

Polesie

remont kuchni i dwóch przyległych pomieszczeń

6 500,00 zł

6 500,00 zł

18

Polesie

remont schodów wejściowych

3 500,00 zł

3 500,00 zł

19

Polesie

zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy

8 733,01 zł

8 715,23 zł

20

Polesie

zakup 2 tablic informacyjnych

3 200,00 zł

3 199,23 zł

21

Polesie

 zakup strojów sportowych - promocja gminy

2 000,00 zł

1 995,00 zł

22

Seligów

zakup oleju opałowego

3 000,00 zł

2 954,56 zł

23

Seligów

wyposażenie kuchni w sprzęt gospodarstwa domowego

9 201,14 zł

9 100,00 zł

24

Stachlew

remont kuchni

6 000,00 zł

6 000,00 zł

25

Stachlew

zakup zabawek na plac zabaw

4 600,00 zł

4 600,00 zł

26

Stachlew

zakup urządzeń fitness

13 000,00 zł

13 000,00 zł

27

 Stachlew

 dzień dziecka

2 000,00 zł

2 000,00 zł

28

 Stachlew

 dzień kobiet

2 000,00 zł

1 999,08 zł

29

Stare Grudze

zakup oleju opałowego

1 753,76 zł

1 749,93 zł

30

Stare Grudze

zakup materiałów na wykonanie stołów i ławek

4 200,00 zł

4 167,97 zł

31

Stare Grudze

zakup stołu kwasoodpornego

2 100,00 zł

2 100,00 zł

32

Stare Grudze

zakup klimatyzatora

5 500,00 zł

5 500,00 zł

33

Trzcianka

urządzenie dwóch komór chłodniczych w świetlicy wiejskiej

9 578,73 zł

9 578,73 zł

34

Uchań Górny

urządzenie dwóch komór chłodniczych w świetlicy wiejskiej

8 640,18 zł

8 640,18 zł

35

Wrzeczko

wyposażenie kuchni

6 051,72 zł

6 050,26 zł

36

Wrzeczko

malowanie pomieszczeń

2 500,00 zł

2 500,00 zł

37

Wrzeczko

zagospodarowanie terenu

3 750,00 zł

3 744,02 zł

38

Wrzeczko

zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu

6 000,00 zł

6 000,00 zł

39

Zakulin

dofinansowanie do budowy linii oświetlenia ulicznego

9 965,19 zł

realizacja w 2018 r.

         
 

 PLAN

260 829,41 zł

 REALIZACJA

216 234,76 zł

 

W celu zabezpieczenia mienia gminnego w przypadku zaistnienia zdarzeń mogących spowodować szkody. Wójt Gminy zawarł umowy ubezpieczenia tj.:

1) Ubezpieczenie w zakresie:

- maszyn i urządzeń budowlanych;

- odpowiedzialności cywilnej;

- mienia od wszystkich ryzyk;

Dla Gminy Łyszkowice (25 obiektów), w tym:

 1. Stadion
 2. Oczyszczalnia ścieków Łyszkowice
 3. Hydrofornia Kolonia Łyszkowice
 4. Hydrofornia Stachlew
 5. Hydrofornia Trzcianka
 6. Wiata autobusowa
 7. Wiata przystankowa
 8. Budynek mieszkalny - Brzezińska 4
 9. Budynek mieszkalny - Brzezińska 5
 10. Budynek mieszkalny - Brzezińska 5
 11. Budynek mieszkalny - Głowackiego 16
 12. Budynek mieszkalny - Głowackiego 16
 13. Budynek mieszkalny - Głowackiego 19
 14. Budynek mieszkalny - Głowackiego 19
 15. Budynek mieszkalny - Głowackiego 23
 16. Budynek mieszkalny - Głowackiego 23
 17. Budynek mieszkalny - Gminna 9
 18. Budynek mieszkalny - Gminna 9
 19. Budynek mieszkalny - KS. Łowickiego 16
 20. Budynek mieszkalny - KS. Łowickiego 16
 21. Budynek mieszkalny - Szkolna 9
 22. Świetlica Mydlarnia
 23. Świetlica Stare Grudze
 24. Świetlica Trzcianka
 25. Dom Kultury Kalenice

Oraz jednostek organizacyjnych (19 obiektów), tj.:

 1. Urząd Gminy Łyszkowice
 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 4. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
 5. Przedszkole w Łyszkowicach
 6. Zespół Szkół Publicznych w Łyszkowicach
 7. Szkoła Podstawowa w Kalenicach
 8. Szkoła Podstawowa w Seligowie
 9. Szkoła Podstawowa w Stachlewie
 10. OSP Bobrowa
 11. OSP Czatolin
 12. OSP Gzinka
 13. OSP Kalenice
 14. OSP Łagów
 15. OSP Łyszkowice
 16. OSP Polesie
 17. OSP Seligów
 18. OSP Stachlew
 19. OSP Wrzeczko

Wartość ubezpieczonego mienia została określona na kwotę ok. 45,5 mln złotych.

Składka roczna – 12.547,00 zł

2) Ubezpieczenie floty pojazdów (23 pojazdy, w tym 13 samochodów strażackich)

3) Ubezpieczenie NNW strażaków biorących udział w akcjach – 107 osób w formie imiennej z 8 jednostek OSP

4) Ubezpieczenie NNW strażaków podczas akcji, ćwiczeń, zawodów oraz podczas drogi do i z miejsca ich wykonywania – 110 osób w formie bezimiennej.

W ramach promocji Gminy Urząd współorganizował dożynki gminne z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, Kołami Gospodyń Wiejskich, a także mieszkańcami wsi będących gospodarzem tej imprezy.

Poprzez stronę internetową www.lyszkowice.pl na bieżąco informujemy mieszkańców o wydarzeniach i inwestycjach realizowanych na terenie gminy.

 

PROMOCJA GMINY:

 • współorganizowanie dożynek Powiatowo-Gminnych w Gzince
 • 136 postów na stronie internetowej lyszkowice.pl , odwiedzin ponad 40.000
 • 4 wydania kwartalnika „Nasza Gmina Łyszkowice” w kolorze - nakład 800 sztuk kwartalnie
 • Folder pamiątkowy „Plon, niesiemy plon”
 • Kalendarze ścienne z motywem dożynkowym na rok 2018

    

prezentacja

Utworzono dnia 02.07.2018, 09:01

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 200

W poprzednim tygodniu: 453

W tym miesiącu: 1794

W poprzednim miesiącu: 2672

Wszystkich: 73330

Lista wyłaczeń PGE

Portal ePodatki

Gmina Łyszkowice

mikroporady.pl